!םרמע
!וניריקי
,חורב תפנפנתמ ךלש תירולבה תא םיניימדמ ונחנאשכ
ריצחה תא ,םעפ לש היגולואידיאה תא ריכזמ הז
ןרוגה לע תונבלה ןהיתוצלוחב תורענה תא ,תחשהו
.תבש תולילב
תומולג ,וניווח אל םלועמש וללה תונורכיזה לכ
טושפ הז (םייניצר עגרל תויהל םא) וניניעבו ךב
.םיסקמ
רגבתהל לולע דוע התא ,אבא ךתוא תוארל דיחפמ תצק
ארונ ונחנא לבא ,ונלוכ תא קיבדהל לוכי הזו
םיוקמו רשואמ תמאב - רשואמ ךתוא תוארל םיחמש
.םימוחתה לכב ונתוא תורפהל ךישמתש
,םלועל רמגי אלש גנילפנסה - בושח יכהו 1: ב.נ
.ונקדזי ראשהש ירחא םג תוחוקל ראשינ ונחנא
םיקיבדמו םיכלוה ונחנא ?התא המכ ןב 2: ב.נ
.26 ינב ונחנא םג האבה הנשב ,ךתוא
.הברה ךתוא םיבהוא
.בוט םג היהיש יוצרו לזמ הברה
רוזח