,רקי םרמע
םויה) תונכשב רוגל וניכזש לע תודוהל םיצור
ןוצרהו תויתפכאה לע ,(...דיתעבו
.העש לכבו רבד לכב רוזעל
תשוחת הנירקמ םישנאבו ןויערב ךלש הקזחה הנומאה
.תינווגמה החפשמל תוכיישו ןוחטיב
..".תונבהלו תונבל ונאב" :ורמא םינושארה םיצולחה
2000-ה תונש לש ץולח התאו
,תיכוניחה הדובעב הזה ןויערה תא םוי םוי םיגדמ
.החפשמב (וניניעב) בושח יכהו ןוניגב
תונויערל ברקתהל חילצתש ,ךכרדב ךישמתש ךל םילחאמ
תויחל חילצתשו ךלש םידחוימה
.קחרמה םע םג םולשב רתוי

,תודידיו הבהאב

.ןוזליחהו ןולא ,לט ,דקש ,ןצינ .יאתינ ,הרואיל
רוזח