םרמעל
ךל תלחאמ
בזכאתהל ילבו שאייתהל ילב האלה ךישמתש
בוט היהיש רוכזת דימתו
,םוקמ לכב רוא תודוקנ שי וישכע םגשו
(םימעפל) ינקחוצו (םימעפל) יניצר הזכ תויהל ךישמתו
,ששגה תא טטצלו
תימרמעה ךכרדב ךישמת ,רוציקב
האלהו האלהו האלה
,ךירחא ינא
.ינור הבהאב
רוזח