! םרמע
.האירק ןמיסב שיא
,ךילא תוסחייתהב תויניצ תצק ונב שי םא
התא .ךומכ טלחומ וניא ונתיאמ שיאש ינפמ הז
.ןמונפ
תשבוגמ םלוע תסיפתב ידוחיי
תוצירחבו תומימתב ידוחיי
םעפ ףא ךמצעל רתוומ ךניאש ךכב ידוחיי
ךרד ירוציק ,ונלוכ ומכ ,השוע אל
,האלה ףאוש דימת ,םירמשה לע טקוש אל
,םרמע ,המלשוה םרט הכפהמה
.ךומכ םלוע ינקתמל םיקוקז ונחנאו
,תואיצמה םע םילשהל םג עדתש םיווקמ קר
.ןויערב תורשפ םג םעפ אל תבייחמש תואיצמה
,ךומכ ןימאמ שיא לע תולודגה םילימה לכ ירחאו
ךל רפסל קר רתונ
.ןטק רבד
ןוילכב הכחמ ינא ץוביקה תוחישב דימתש
.דיגי םרמע המ עומשל
.לכה רמוא הז
,ךלש
.םדא תחפשמ לכ םשב רוא
רוזח