,םרמע
תוכרבב םיבוט ךכ לכ אל ונחנא
,ךלש רתאה לש םינגרמאה ונחנא הז ללגבו
...הנהתש םיווקמ
...תקמסהש וניאר אל תוחפל

,לוחיא הזיא ילב רשפא יא ,הזימצוחו
!!!בוט לזמ זא
,םדא ןב הזכ תויהל ךישמתש םילחאמו
(...םימשבש וניבאב אל) ןימאמ שיאו בוטו דמחנ

,םיבהוא
ךתוא
המענ תאו
הלקד תאו

.ילגו וטב
רוזח