ימרמע
!בוט לזמ
.תויתצובקהו תוישיאה ךיתורטמ לכ תא םישגתש ךל םילחאמ
.םיבושח םיאשונב ךקוסיעב הדמתהה לע דובכה לכ
(זורח) המענ הנובנובה לע דובכה לכו

הבהאב
ןומיר תחפשמ
רוזח