,יחצנה םלוחה םרמעל

בא תויהל ךפוה ךתוארל אלפנ
.בזכואמ ךניא יכ םיחוטב ונאו
,הלק אל הכאלמ וז בא םואתפ תויהל
.הלקד םע דחי הל לכות יכ םיעדוי םלוא

,םישגהל הסנו םולחל ךכ ךשמה
.םיישקה תורמל שואי לא קרו

.םענו םתוי ,לבוי ,תניר ,קירא ,םיבהוא
רוזח