,שישקה יער םרמע
,דחי ךתיא ןקדזהל ףיכ הזיא

.הקימענ
רוזח