,בשו רבועה ןטקה םדאה תא לואשל בוחרל ונאצי
"?ךליבשב םרמע והימ"
:ונלביקש תובושתה הנהו

יתוא דמלמש דחא אוה םרמע יליבשב :רמא דליה
.יתביבס תא בוהאל ךיא
אצמנ דימתש דחא אוה םרמע יליבשב :רמא רליובה
דחוימב ,תע לכב יתוא רקבל ןכומ אוה .יליבשב םש
.הלוח ינאשכ
ןולפטהש חוטב ינא ,יתוא ןקתמ םרמעשכ :רמא זרבה
קיטסלפה ,הפיק ךא הנידע היהת הריגסה ,רשי היהי
םלשומ היהי לכהש ללכבו ,לאמש דצב היהי םודאה
.ןורחאה טרפה דע
אלממ ,'ו םויב יתוא שגופ דימת םרמע :רמא ריסה
.ץימה לכ יל אצויש דע יתוא םמחמו ,בוט לכב יתוא
.אבא בכדדקכדעג ל6חר כעככגרג :הרמא המענ
,תחפונמ היהא ינאש גאוד םרמע :הרמא לגרודכה
.רעשל רשי תוכרו תונידעב יב טעובו
.ףואשל ןאל דוע יל שיש יל הארה םרמע :רמא לאדיאה
(רסחה תא יאלמ) _____,ימרמע :הרמא הלקד

ונחנאו ,ערו חא התא ונליבשב :םירמוא ונחנאו
!ךתוא םיבהוא
,תוכורא םינש הברה דוע ךל ויהישו ,בוט לזמ
!תורשואמו ןכות-תואלמ ,תוולש
תמשבו רואיל
רוזח